AHFA20 FINALIST: HAIR FASHION VIDEO, KOBI BOKSHISH