AHFA19 FINALIST: HAIR FASHION VIDEO, Kobi Bokshish